Trang nhất
 Tin cờ
 Cờ và văn hóa
 Kiến thức cờ
  Khai cuá»™c
  Trung cuá»™c
  Tàn cuá»™c
  Sách cờ
  Hỏi-Đáp
 Khoa học Cờ
 Các ván cờ

Chuyên đề & Bài hay
 
 
 
 

Thứ ba, 06-02-2007 Xem: 1365
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương IV Pháo quá cung bị Pháo đầu phá (kiểu cũ)

1. PHÁO QUÁ CUNG BỊ PHÁO ĐẦU PHÁ (KIỂU CŨ)

Biến chung:

Ván cờ:
(Bạn nên bấm vào hình để bật bàn cờ theo dõi thuận tiện hơn)


    1. P2-6   P8-5
    2. M2.3   M8.7
    3. X1-2   X9.1

Bấm vào hình để bật bàn cờ

 

Biến 1:

Ván cờ:
(Bạn nên bấm vào hình để bật bàn cờ theo dõi thuận tiện hơn)


    1. P2-6   P8-5       2. M2.3   M8.7
    3. X1-2   X9.1       4. X2.4   X9-4
    5. S6.5

Bấm vào hình để bật bàn cờ

Các danh thủ đương đại thường lên S4.5 vừa kín cờ vừa có nhiều cơ hội trả đòn mạnh hơn.

    5. ...    M2.3
    6. X2-7   B5.1
    7. X7.2   X1.2
    8. P8-7
Nếu Trắng chơi 8. P6-7 X4.7 9. M8.9 P2.4 10. X7.1 P2-5 11. M3.5 (như 11. T3.5 P5-1 12. X9-8 P1-2 13. X8-9 X1-3 14. P7.5 P5.5 15. S5.4 P2-7, Đen ưu) 11...P5.4 12. T3.5 B5.1 13. X7-9 T3.1 14. X9-8 B5-6 15. P8.1 P5/4 16. B7.1 M7.5, Đen ưu.

    8. ...    M3.5
    9. X7-8
Trường hợp Trắng chơi 9. P6-5 X4.7 10. M8.9 B5.1, bây giờ nếu Trắng đi 11. P5.2 P2.5! hoặc như 11. B5.1 P5.3, còn nếu 11. B3.1 P2.5, hoặc là 11. X7-8 P2-3 12. P7.5 X1-3 13. P5-7 B5.1, tất cả các khả năng trên, Đen đều ưu thế.

    9. ...    B5.1
   10. P7.7   S4.5
   11. B5.1
Nếu Trắng chơi 11. P6-5 M5.6 12. B3.1 M6.7 13. P5.2 X4.7 14. M8.7 Tg-4 15. P5-9 M7/5 16. P9.3 P5.2! 17. X8/1 M5/4, Đen ưu.

   11. ...    P5.3
   12. P6-5
Nếu Trắng đổi lại 12. Tg-6 P2-4! 13. P6.6 M5.4 14. S5.6 M4.3 15. Tg-5 P4-5 16. X8-5 M7.5, Đen ưu.

   12. ...    M5.6
   13. M3.5   P5.2      14. T7.5   M6.8
   15. T5.7   X4.5      16. M8.6   P2-5
-+

Biến 2:

Ván cờ:
(Bạn nên bấm vào hình để bật bàn cờ theo dõi thuận tiện hơn)


    1. P2-6   P8-5       2. M2.3   M8.7
    3. X1-2   X9.1       4. X2.4   X9-4
    5. S6.5   M2.3       6. X2-7   B5.1
    7. X7.2   X1.2       8. P8.4   P2/1!
    9. P6-5   P2-3      10. X7-3

Bấm vào hình để bật bàn cờ

Nếu Trắng chơi 10. P5.3 M7.5! 11. P8-5 P5.2 12. X7.8 M3.4 13. X8.2 X1-4 14. T7.5 P5-7! 15. M3/2 M4.6 16. P5/2 X4.4, Đen ưu.

   10. ...    M3.5
   11. P8-7   X4.7!     12. M8.7   P3-7
   13. X3-4   X1-4      14. X9-8   B5.1!
   15. P5.2   P7.5      16. T3.1   P7-3
-+

Biến 3:

Ván cờ:
(Bạn nên bấm vào hình để bật bàn cờ theo dõi thuận tiện hơn)


    1. P2-6   P8-5       2. M2.3   M8.7
    3. X1-2   X9.1       4. X2.6   X9-4
    5. S6.5   M2.3       6. X2-3   B5.1

Bấm vào hình để bật bàn cờ

Đen tiến Tốt đầu mở đường cho Mã nhảy lên đầu. Bây giờ Trắng không dám bắt Mã vì Đen vọt Pháo đầu chiếu bắt lại Xe, thế cờ Đen bắt đầu phản công.

    7. B3.1   M3.5
    8. P8.4
Nếu Trắng đi 8. M3.4 P2.1! 9. M4.5 M7.5 10. P6-2 B5.1 11. P2.7 M5.4 12. X3.3 P5.4 13. T7.5 X1.2 14. P2-4 X4-6 15. P4-6 Tg.1 16. M8.6 P2.3! 17. B7.1 X1-5! 18. M6.5 B5.1, Đen ưu thế thắng.

    8. ...    B3.1
    9. M3.4   B1.1      10. M4.5   X4.2
   11. B3.1   X4-5      12. X3-5   M7.5
   13. B3-4   B5.1      14. B5.1   M5.6
   15. P8/3   P2-4      16. M8.7   B3.1
-+

Biến 4:

Ván cờ:
(Bạn nên bấm vào hình để bật bàn cờ theo dõi thuận tiện hơn)


    1. P2-6   P8-5       2. M2.3   M8.7
    3. X1-2   X9.1       4. X2.6   X9-4
    5. S6.5   M2.3       6. X2-3   B5.1

Bấm vào hình để bật bàn cờ

    7. P8.4   B3.1       8. P8-1   M7.9
    9. X3-1   P2.5      10. T7.5   B5.1
   11. X1-7   B5.1      12. M3.5   P2-5
   13. T3.5   P5.5      14. Tg5-6  P5-9
   15. X7-2   X4.5      16. M5.4   P9-7
-+

Ý kiến của bạn?

Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hoà, Quách Anh Tú
Tiêu điểm
Cờ cười: chơi cờ mọi tình huống
Cờ cười: Những kiểu kết thúc
Cờ cười: tranh vui về cờ 4
Cờ cười: ăn gian
Cờ cười: tranh vui về cờ 2
Cờ thế
Ván cờ hay
Nghiên cứu cờ tàn bằng máy tính
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương III Cách đi hậu (2)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (7)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (6)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (4)
Cờ thếChuyên đề & Bài hay
 
Hit: 1146705